nagisa喵酱写真无圣光

nagisa喵酱写真无圣光

(原注:此弦脉,寒从外至。秋脉者肺也,四方金也,万物之所以收成也,故其气来急去散,轻虚以浮,曰浮。

)脾脉有病,其外证面黄、善噫、善思、善味,其内证当脐上有动气,按之牢若痛。盖不知《内经》本以关格为证名,故扁鹊恐后人误认关格为脉体,推覆溢脉之名。

牛羊驼阴类起则先后,治用阴药,故兽医有二种。 鼻如烟煤,为阳毒。

 四逆散中用柴胡,芍药枳实甘草扶,此是阳邪成厥逆,养阴泻热在通疏。尔乃有术如岐,息流含气,得经于扁,名动诸侯。

 五味入口,藏于胃,以养五藏气,气口亦太阴也。万物虽得土以盖之,然四围风雨,亦必假土以庇之,故用庚子辛丑土以围之,如屋复有壁之。

万物之生也本乎天,故其生质也皆圆,父之道也。蜩笑子曰∶水其寒乎?

Leave a Reply